kombinacija note i copyrights znaka

Ognjen Uzelac

Sudski veštak i Medijator

autorsko pravo u muzičkoj industriji

ilustracija stilizovane ljudske glave i lavirinta oko nje
lupa i nota ikona

Autorsko pravo i muzička industrija

lupa nad mnostvom pojmova o autorskim pravima

Autorsko pravo je osnovni mehanizam muzičke industrije, koji autorska dela i predmete zaštite srodnih prava pretvara u tržišno konkurentnu robu, čime stimuliše njihovu “proizvodnju”. Autorsko i srodna prava uređuju odnos stvaralaca i korisnika, posrednika koji njihova dela plasiraju publici, koja ostaje izvan ovog odnosa.

Diskografija ili muzička industrija je privredna i kulturna delatnost koja podrazumeva umetnike, kompanije i profesionalce koji zarađuju novac stvarajući i prodajući pesme, žive nastupe, zvučne i video snimke – tekstopisce, kompozitore, pevače, muzičare, dirigente, vođe bendova, DJ-eve, producente, studija, izdavače, klasične i online muzičke prodavnice. Uključuje i radio i televizijske emitere, distributere zvučnog i video muzičkog sadržaja, menadžere, muzičke novinare i kritičare, proizvođače muzičkih instrumenata, kao i one koji pomažu u organizaciji koncerata - booking agente, promotere, koncertne prostore, inžinjere, tehničke ekipe, itd. Pored onih koji rade za dobit, postoje i neprofitne organizacije koje igraju važnu ulogu: organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, reprezentativna udruženja umetnika i druga.


Sporovi u muzičkoj industriji najčešće nastaju između stvaralaca i korisnika, ali i između stvaralaca međusobno, obzirom da su stvaraoci i sami često korisnici - interpretator je korisnik autorskog dela, proizvođač fonograma je korisnik snimljene interpretacije, proizvođač nosača zvuka umnožava fonograme, radio i TV stanice ih emituju, itd. Uređenost pravnih odnosa i efikasnost u rešavanju sporova direktno utiču na poslovanje stvaralaca i korisnika pa je doprinos stručnjaka u ovoj oblasti često presudan.

lupa i nota ikona

Usluge

veštačenje ikona

Veštačenje
(nalaz i mišljenje)

Poslovi veštačenja predstavljaju stručne aktivnosti čijim se obavljanjem, uz korišćenje naučnih, tehničkih i drugih dostignuća, pružaju sudu ili drugom organu koji vodi postupak potrebna stručna znanja koja se koriste prilikom utvrđivanja, ocene ili razjašnjenja pravno relevantnih činjenica.

Veštačenje u sudskom postupku se preduzima ako je radi utvrđivanja ili razjašnjenja neke činjenice potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže. Koja je činjenica bitna odlučuje sud kad donosi odluku o potrebi veštačenja. Inicijativa stranaka ograničena je na mogućnost davanja predloga za izvođenje dokaza veštačenjem, kojom prilikom je stranka dužna da naznači predmet veštačenja, a može da predloži i određeno lice za veštaka. Kad određuje veštačenje, sud određuje predmet veštačenja, činjenice koje treba utvrditi, pitanja koja treba razrešiti, granice veštačenja i rukovodi veštačenjem.


Činjenice koje veštak sazna istraživanjem, u skladu sa pravilima nauke ili svoje struke, predstavljaјu nalaz veštaka. U nalazu su sadržani podaci o svemu što je veštak zapazio ili otkrio veštačenjem, odnosno o činjenicima koje su od važnosti za postupak. Nalaz mora biti potpun i objektivan navod činjeničnog stanja. Na osnovu nalaza, veštak daje svoje mišljenje u kome razjašnjava činjenice. Mišljenje predstavlja stručnu ocenu veštaka o zapaženim činjenicama, odnosno odgovor koji je sud tražio od veštaka.

Privatni nalaz i mišljenje veštaka takođe su dokaz u sudskom postupku. Stranka može sama da pribavi i sudu priloži pisani nalaz i mišljenje veštaka odgovarajuće struke, u vezi sa činjenicama radi čijeg je utvrđivanja ili razjašnjenja potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže.

medijacija ikona

Medijacija
(Alternativno rešavanje sporova)

Briljantni i kreativni umovi se često ne slažu. Neusaglašene razlike neizbežne su u brzom i neizvesnom poslu kakav je muzički, zbog čega su sporovi u muzičkoj industriji često živopisni. Ipak, naš pravosudni sistem može biti veoma bezosećajan za rešenja koja imaju smisla za muzički posao. Činjenica je da većina sporova nije vredna suđenja, pa čak i ako jeste, većina sudija nije posebno obrazovana za muzičku industriju. Rezultat je da obe strane ne mogu dobiti odgovarajuću stručnu pažnju.


Sporovi oko autorskog i srodnih prava ne moraju nužno da se rešavaju na sudu. Vansudski načini rešavanja sporova predstavljaju različite zakonom regulisane postupke koji stoje na raspolaganju stranama kao alternativa sudskom postupku, a pogodni su za sporove u oblasti autorskog i srodnih prava, naročito kada postoji element inostranosti. Primeri alternativnog rešavanja sporova (ADR- alternative dispute resolution) su medijacija, arbitraža, ubrzana arbitraža i ekspertsko mišljenje.


Neformalnost ovih postupaka daje stranama u sporu veću kontrolu nad postupkom rešavanja spora, a pojedini postupci, poput medijacije, omogućavaju stranama da zadrže potpunu kontrolu i nad ishodom postupka. Vansudskim rešavanjem sporova štedi se vreme i novac. Dobrovoljnost, tajnost i poverljivost prilika su za strane u sporu da u zajedničkom interesu nastave ili unaprede međusobni poslovni odnos.

lupa i nota ikona

O Ognjenu

Ognjen Uzelac

-sudski veštak oblast autorsko pravo u diskografiji

-medijator za autorsko i srodna prava u muzičkoj industriji

Ognjen Uzelac

-sudski veštak za posebnu oblast autorsko pravo - diskografija

-medijator za autorsko i srodna prava u muzičkoj industriji

Ognjen Uzelac je vodeći stručnjak za autorsko pravo u Srbiji, sa preko 15 godina iskustva na pravnim i rukovodećim poslovima u domaćoj muzičkoj industriji.

Specijalizovan za diskografiju i muzičko izdavaštvo, znanje autorskog i srodnih prava uspešno primenjuje i u širokoj oblasti medijske produkcije i distribucije.

Stručnost i dugogodišnje iskustvo stečeno u javnom i privatnom sektoru garancije su za davanje jasnih odgovora na osnovu dubokog razumevanja i detaljne analize.

lupa i nota ikona