kombinacija note i copyrights znaka

Ognjen Uzelac - sudski veštak

Medijacija - Alternativno rešavanje sporova

autorsko pravo u diskografiji

lupa i nota ikona

Medijacija je alternativni način rešavanja sporova u kojem posrednik-medijator pomaže stranama u sporu da prepoznaju sopstvene i potrebe druge strane i putem pregovara postignu uzajamno prihvatljivo rešenje. Sam medijator ne donosi rešenje niti odlučuje umesto strana, nema pravo da zalazi u pravna pitanja ni da savetuje strane, već ih svojim znanjem i veštinama vodi ka postizanju sporazuma. Ukoliko ne postignu dogovor, strane svoje interese mogu dalje zastupati pred sudom.

Postupak medijacije se sprovodi dobrovoljno, zaključenjem sporazuma o pristupanju posredovanju kojim strane potvrđuju izbor posrednika, uređuju međusobna prava i obaveze, utvrđuju troškove posredovanja i druga pitanja od značaja za sprovođenje medijacije. Svaka strana uvek može odustati od medijacije, u bilo kojoj njenoj fazi. Strane se slobodno sporazumevaju o načinu sprovođenja posredovanja upućivanjem na određena pravila postupka ili na drugi način. Postupak posredovanja sprovodi jedan ili više posrednika, na način koji smatra odgovarajućim, uzimajući u obzir predloge strana, okolnosti slučaja i potrebu za brzim rešenjem spornog odnosa.

Medijacija se sprovodi bez odlaganja, u najkraćem mogućem vremenu. Medijaciji se može pristupiti pre i u toku sudskog postupka, kao i u toku postupka po pravnim lekovima ili u toku izvršnog postupka.

U postupku medijacije strane su ravnopravne. Medijator je dužan, uvažavajući sve okolnosti slučaja, da stranama obezbedi ravnopravan položaj. Medijator postupa neutralno i nepristrasno, ne daje prednost ni jednoj strani i ne sme da ima skriveni interes u odnosu na predmet spora. Ukoliko posumnjaju u nepristrasnost strane mogu u bilo kom momentu promeniti medijatora.

U postupku posredovanja strane kao fizička lica učestvuju lično. Punomoćnik fizičkog lica, kao strane u postupku posredovanja, može učestvovati u postupku posredovanja uz stranu koju zastupa. Pravno lice zastupa zakonski zastupnik upisan u odgovarajući registar, odnosno ovlašćeni punomoćnik.

U postupku posredovanja javnost je isključena. Uz saglasnost strana, mogu da prisustvuju i treća lica koja strane odrede. Posrednik može da vodi zajedničke ili odvojene razgovore sa stranama, kao i da predloge i stavove jedne strane, uz njenu saglasnost prenese drugoj strani.


Svi podaci, predlozi i izjave iz postupka posredovanja ili u vezi sa postupkom posredovanja su poverljivi, ako se strane nisu drugačije sporazumele, kao i u slučaju ako je to potrebno radi sprovođenja sporazuma strana. Svi koji učestvuju, prisustvuju ili su u vezi sa postupkom medijacije, dužni su da sve podatke, predloge i izjave u vezi sa postupkom posredovanja čuvaju kao tajnu i odgovaraju za štetu nastalu kršenjem ove obaveze.

Predlozi izneti tokom posredovanja koji su dati isključivo radi zaključenja sporazuma ne mogu se koristiti u sudskom, arbitražnom ili drugom postupku, niti saopštiti na drugi način. Ne može se pozivati na okolnosti, svedočiti ili predlagati kao dokaz: činjenica da je jedna strana predložila medijaciju ili izrazila volju da u ovom postupku učestvuje; mišljenja i stavovi koje je strana u postupku izrazila ili predloge koje je u tom postupku iznela isključivo u cilju postizanja sporazuma; mogući načini rešavanja spornog odnosa koje je tokom medijacije izneo posrednik ni činjenica da je strana u postupku pokazala spremnost da prihvati predloženi način rešavanja spornog odnosa; isprava koja je pripremljena isključivo za potrebe postupka medijacije. Ako se u postupku medijacije strana pozvala na neki dokaz koji bi u drugom postupku mogla uskratiti, korišćenje takvog dokaza u medijaciji ne znači pristanak na njegovo korišćenje u drugom postupku.

Sadržinu sporazuma o rešavanju spora putem posredovanja određuju strane u postupku. Posrednik učestvuje u sastavljanju i izradi sporazuma, ukoliko se strane saglase. Sporazum se sačinjava u pisanoj formi i potpisuju ga posrednik, strane i njihovi punomoćnici koji prisustvuju posredovanju. Ako strane ne postignu sporazum zbog nesaglasnosti o pravnim pitanjima, mogu postići pisanu saglasnost o činjeničnim pitanjima. Činjenična pitanja obuhvaćena saglasnošću volja strana u postupku smatraće se nespornim u sudskom ili drugom postupku. Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja može imati snagu izvršne isprave ako sadrži klauzulu izvršnosti i ako su potpisi strana i posrednika overeni od strane suda ili javnog beležnika.

lupa i nota ikona